Regulamin przekazywania darowizn

 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację SMA, mającą siedzibę w Warszawie przy ul. Przy Forcie 10 lok. 99, zwaną dalej Fundacją, usługi polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony www.konferencja2023.fsma.pl  oraz jej podstron przekazywanie darowizn pieniężnych na działania statutowe Fundacji w tym organizację Konferencji SMA.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony www.konferencja2023.fsma.pl oraz jej podstron w celu przekazania darowizny.
  3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
  4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://www.fsma.pl/pomagam/darowizna/regulamin-przekazywania-darowizn/.
 2. Zasady przekazywania darowizn na stronie
  1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Przekaż darowiznę”  na stronie www.konferencja2023.fsma.pl. Po kliknięciu należy postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami przekazywanymi darczyńcy przez system informatyczny.
  2. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać dowolną kwotę nie niższą niż 1 zł.
  3. Przekazywanie darowizny odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
  4. Darowiznę można wpłacić za pomocą metod udostępnianych przez operatora płatności, takich jak karta płatnicza (kredytowa lub debetowa), przelew elektroniczny, system płatności mobilnych BLIK, Google Pay lub PayPal.
  5. Wszelkie informacje przesyłane między stroną www.konferencja2023.fsma.pl a systemem operatora płatności są zabezpieczone poprzez szyfrowanie SSL.
 3. Zwolnienia podatkowe
  Fundacja prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami polskiego prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia wartości darowizn przekazanych na rzecz Fundacji od uzyskanego dochodu w roku podatkowym.
  1. osoba fizyczna może odliczyć darowizny do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),
  2. osoba prawna może odliczyć darowizny do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych).
   Dowodem przekazania darowizny jest potwierdzenie dokonania płatności, które należy przechowywać przez 5 lat od dokonania darowizny.
 4. Reklamacje, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU
  1. Problemy z przekazaniem darowizny należy zgłosić Fundacji SMA pod adresem [email protected].
  2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
   1. pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
   2. elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
  3. Darczyńca ma prawo zażądać od obdarowanego zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres [email protected]. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.
 5. Dane osobowe
  1. Fundacja SMA jest administratorem danych osobowych Darczyńców. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
  2. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony). Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności.
  3. Fundacja gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny oraz dodatkowo numer telefonu i kod pocztowy, o ile Darczyńca je przekazał
  4. Dane osobowe Darczyńców gromadzone są przez okres 5 lat od czasu ostatniej interakcji (wpłaty).

Dostępność: